• Zoeken

Terugblik Raad van Toezicht

"Het Trimbos-instituut staat voor creativiteit en vernieuwing in de combinatie van monitoren, onderzoeken, ontwikkelen en implementeren."

Hans de Goeij, voorzitter Raad van Toezicht

Mensen die het nodig hebben moeten de juiste hulp krijgen. Hulp bij hun psychische gezondheid en preventie van middelengebruik. Natuurlijk wel hulp die bij hen past én werkt. Niet te veel en niet te weinig. Dat ligt besloten in de Trimbos missie.

Het Trimbos-instituut doet dat met de nodige creativiteit en inventiviteit en in samenwerking met vele andere partijen, onder andere in de GGZ en verslavingszorg. Zowel bij het monitoren, onderzoeken, ontwikkelen als het implementeren. Gericht op het publieke belang van de Nederlandse samenleving. Dat vraagt van het instituut een actieve rol, deels ook in het buitenland, om kennis te verzamelen, uit te wisselen en nieuwe vormen van samenwerking op te zetten.

Terugblik 2017

Het strategische plan 2015-2020 met de actuele visie en koers is volop in uitvoering. De Raad van Toezicht volgt dat scherp. Specifiek aandachtspunt is het ontwikkelen van massa op de onderscheiden thema’s. De vijf kernthema’s - alcohol, drugs, tabak, veelvoorkomende psychische stoornissen en ernstige psychische stoornissen - en het groeithema gamen en gokken bepalen de focus. Binnen de beschikbare middelen vraagt dat om keuzes. Deze moeten regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd worden. De thema’s vragen een systematische en jarenlange inzet van de medewerkers om tot relevante en verifieerbare resultaten te komen, zowel bij preventie, vroegdiagnostiek en vroege interventie als bij behandeling en nazorg.

Internationale ambities

De voortgang met betrekking tot de internationale ambities is in 2016 stevig op de radar van de Raad van Toezicht gekomen. De plannen van de Raad van Bestuur en staf hierin zijn ambitieus, maar tegelijkertijd van groot belang om nieuwe kennis en e-health tot ontwikkeling te kunnen brengen, implementatieprojecten uit te voeren en te evalueren, nieuwe financieringsbronnen aan te boren en onze kennis verder te exploiteren en exporteren.

Medio 2016 is het voorzitterschap binnen de Raad van Toezicht gewisseld. Eind 2016 hebben we ook afscheid genomen van ons lid Joke van Lonkhuijzen. Hedwig Darley en Christel Dekkers zijn na een externe wervingsprocedure benoemd als nieuwe leden

De onverwachte wijziging in de Raad van Bestuur rond de portefeuille bedrijfsvoering hebben de nodige tijd, aandacht en besluitvorming van de Raad gehad. Eind 2016 was de Raad van Bestuur met de aanstelling van mr. Marie-Christine Allaer weer voltallig.

Uitdagingen 2017 en verder

De uitvoering van het strategisch plan en het doorontwikkelen van de kernthema’s blijft de belangrijkste inhoudelijke focus voor de komende jaren. Het vraagt ook de nodige investering en opleiding van medewerkers, vooral om de cultuuromslag te faciliteren en te kunnen anticiperen op toekomstige ontwikkelingen en innovaties. De ondersteuning in de bedrijfsvoering is daarom volop in transitie om toekomstbestendig te zijn.

Veel van de Trimbos thema’s zijn actueel en hebben een grote impact. Zowel op de maatschappij als op de levens van mensen en hun omgeving. Het Trimbos-instituut moet daarom niet alleen in het professionele circuit zichtbaar zijn, maar ook in de publieksmedia en op sociale media.

Goed ‘kijken en luisteren’ naar wat er gebeurt in de wereld is van eminent belang. Daarbij  gericht blijven op focus en massa, en tegelijk innovatief en toekomstbestendig werken. Dat weer om de kennis en toepassingen in verschillende programma’s en interventies verder te actualiseren en te onderbouwen. De ontwikkelingen in de gezondheidszorg, en dus ook in de GGZ, de verslavingszorg en middelengebruik, staan immers niet stil. Zowel op het terrein van behoeften, morbiditeit, gebruik en technische en ICT-ontwikkelingen verandert er veel en in razend tempo. Doelmatigheid, effectiviteit, betaalbaarheid én solidariteit zijn terugkerende ontwerpeisen. Het Trimbos-instituut heeft een goede kennispositie die steeds opnieuw verdiend moet worden. Blijven focussen en vernieuwen is naar het oordeel van de Raad van Toezicht van groot belang. Periodiek de staat opmaken hoort daarbij. De Raad zal in 2017 daar haar prioriteit houden.

"Goed ‘kijken en luisteren’ naar wat er gebeurt in de wereld is van eminent belang."

Deze website maakt gebruik van cookies. Wilt u meer informatie over cookies en welke worden opgeslagen? Lees de cookieverklaring. Niet meer tonen.